O ORGANIZACIJI

NVO CENTAR ZA RAZVOJ I SARADNJU osnovala su 2013. godine stručna lica, koja su više godina bila angažovana na projektima i programima, koji su imali za cilj uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga. Viza naše organizacije je uspostavljanje socijalno sigurne sredine na nivou opština, čime će se obezbediti i unaprediti kvalitet života lica iz osetljivih kategorija – starih, dece, mladih, osoba sa invaliditetom, žena, izbeglih, povratnika, IRL…

Trenutno naša organizacija ima širok portfolio partnera i saradnika, koji se sastoji od nevladinih organizacija, opština, razvojnih agencija, MSP-a i nekoliko drugih institucija iz različitih sektora. Radimo u saradnji sa domaćim i međunarodnim, javnim i privatnim organizacijama i pružamo usluge znanja, stručnosti, obuke i konsultantske usluge s ciljem da otvorimo vrata ka novim mogućnostima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje će naročito razvijati sledeće oblasti delovanja:

  • Organizacija skupova, seminara savetovanja, predavanja, tribina, programa i radionica, samostalno ili u saradnji sa nadležnim institucijama, drugim srodnim domaćim i stranim organizacijama
  • Formiranje biblioteka za decu i odrasle u skladu sa njihovim potrebama
  • Stvaranje uslova da kroz edukativno-informativne programe ugrožena lica promovišu svoje potrebe i prava u okviru zajednice
  • Davanje informativno-edukativne podrške vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave istom problematikom
  • Priprema i izrađivanje edukativnog materijala, priručnika, knjiga, promotivnog materijala, i drugih štampanih i elektronskih publikacija vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruženja
  • Saradnja i razmena informacija sa sličnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i pojedincima u zemlji, regionu i svetu.